tự ái tiếng anh là gì

Bản dịch của "tự ái" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tự ái tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "self-love" vô một câu

As 2017 approaches so sánh does the movement toward self-love and self-acceptance.

And then there are all the internal renovations they'll need help with -- building confidence, self-love, hope.

I'm worried that self-love advocates are creating yet another impossible standard for people to tát live up to tát.

Xem thêm: Khám phá khuyến mãi cho tân thủ tại GemWin mới nhất

This leads to tát a deeper sense of self-love.

She provides practical tools to tát help people overcome obstacles to tát self-love and truly achieve an empowered life.

Xem thêm: Soco Live – Xem trực tiếp bóng đá tốc độ đỉnh cao

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "tự ái" vô giờ Anh

đồng tính luyến ái tính từ

tự cho rằng cần thiết tính từ